อบรม นวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
21 พฤษภาคม 2563

คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching and Learning in New Normal for Education” การใช้งาน “EduLearn” ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ LMS (Learning Management Solution) ระหว่างวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2563 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้นำระบบนี้มาเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ โควิด-19 นวัตกรรมนี้ถือเป็นระบบที่ผนวกแผนการสอน สถานการณ์ปัญหา รวมถึงสื่อหรือแหล่งข้อมูลให้ใช้งานแบบออนไลน์และง่ายต่อคณาจารย์ผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และยังสามารถสร้างกลุ่มการเรียนรู้แบบย่อยในชั้นเรียนได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในอนาคตสถานการณ์ โควิด – 19 จะคลี่คลายแล้วก็ยังสามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบปกติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนนอกชั้นเรียนต่อไป