เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอแผนงานและโครงการวิจัยเพื่อเสนอต่อ บพค.”
4 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ อาจารย์จุฬารัตน์ สียา อาจารย์กุลธิดา ทองนำ อาจารย์  เชรษฐรัฐ กองรัตน์ และอาจารย์วรพงศ์ คุยบุตร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอแผนงาน และโครงการวิจัยเพื่อเสนอต่อ บพค.” (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองกลุ่มนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตาจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอแนวทางเพื่อวางแผนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านการศึกษาให้ตอบโจทย์และเป้าหมายของ บพค. อันจะนำสู่การพัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศชาติต่อไป