สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ” ประจำปีงบประมาณ 2564
23 สิงหาคม 2563

วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมนาข่าบุรี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี OKRs และยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ Objectives and Key Results (OKRs) คือ วิธีการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมาย ที่สอดคล้องกัน ทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (Objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรในระดับต่าง ๆ และมีผลลัพธ์หลัก (Key results) คือ วิธีการทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดย กำหนดค่าความสำเร็จที่ทำให้จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผล ซึ่งระบบ OKRs จะทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทำให้องค์การก้าวไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว