บรรยายพิเศษ “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยด้วยวิถีปกติใหม่”
24 กันยายน 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “พลิกโฉมการวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทย ด้วยวิถีปกติใหม่” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพ. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ สกสว. ด้านการบริหารระบบงบประมาณ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทิศทางการวิจัย ของประเทศ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัย และตอบโจทย์ตรงตามทิศทางของประเทศต่อไป