อบรมการใช้โปรแกรมตัดเกรด
21 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมตัดเกรด” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการกำหนดสัดส่วนคะแนน และการตัดเกรด แบบอิงเกณฑ์ วิทยากรได้แก่ คุณเทพพิรัก แก่นโสม อาจารย์ รวิสุต จุนทะวี และอาจารย์จุฬารัตน์ สียา อาจารย์จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)