โครงการปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2563
24 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ปี ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบัณฑิตศึกษา เป็นผู้เปิดโครงการ และมีศาสตราจารย์ ดร.   อลิศรา เรืองแสง เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานและ  ขับเคลื่อนกระบวนการโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนี้ ได้สอดคล้องกับนโยบาย   ด้านยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพราะการวิจัย    เป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่บุคลากรจะต้องตระหนักและจำเป็น  ต้องทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ  การเรียนการสอน และการบริการแก่สังคม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพ ประสบการณ์ และเพิ่ม ขีดความสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ