อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์สู่การทํางานแบบสมาร์ท
13 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 งานต้อนรับและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ดาราศักดิ์ ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปฺิดกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์สู่การทํางานแบบสมาร์ท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งส่งเสริมการทํางานผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย รวมทั้งสิ้น 24 ท่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน จังหวัดขอนแก่น ในการมาให้ความรู้ เรื่องการจ้างงานและขอใบอนุญาตทํางานของชาวต่างชาติ การทําวิซ่า รวมถึงการดําเนินการเรื่องการต้อนรับในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย