อบรมนวัตกรรมบอร์ดเกม
18 มีนาคม 2564

 

#เกมที่มากกว่าเกม มิติใหม่แห่งการอบรม สนุก ได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์ และอาจารย์จุฬารัตน์ สียา พร้อมด้วยนักพัฒนาบอร์ดเกม นายพิสิษฐ์ พรมนี นายกิตติพศ อัศวจิตต์ภักดี นางสาวนภาดา ขามธาตุ นางสาวพัชร์พันธุ์ ไชยพันธ์ุ และ นางสาวโยษิตา ปอนเกษม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกมโดยใช้สาระเศรษฐศาสตร์เป็นต้นแบบ นับเป็นเป็นมิติใหม่แห่งการอบรม ทั้งสนุก ได้ความรู้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และรอบที่สองจัดขึ้นในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น