กิจกรรมสัมมนา ผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบ Smart
27 มีนาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อรองรับการทำงานแบบสมาร์ต ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและหัวหน้างาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานที่สนองตอบต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของสังคม (Disruptive Education) ตามกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนกิจกรรมแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ OKRs และให้สอดคล้องกับแนวทางเกณฑ์การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx200) ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ จากนั้น รองศาสตาจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "การทบทวนและปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1-2”

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารและหัวหน้างานร่วมกันวางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานในปีงบประมาณ 2565 โดย อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายเรื่อง "วิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนโรงเรียนไปพร้อมกับคณะศึกษาศาสตร์และการเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ EdPEx200 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น" จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแบบสมาร์ต และต่อด้วย การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมและดิจิทัลในยุคการเปลี่ยนแปลง" โดย อาจารย์ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุดท้ายเป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายขององค์กร

 

>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมทั้งหมด