รางวัล 4th Place Grand Award จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก
24 พฤษภาคม 2564

รางวัล 4th Place Grand Award จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล 4th Place Grand Award จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก ในการแข่งขัน Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2564  รายละเอียดโครงงานมีดังนี้

โครงงานเรื่อง Development of lady beetle cultivation for pest control (การพัฒนาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าต้นแบบสู่การควบคุมแมลงศัตรูพืช)

ผู้พัฒนางาน: ด.ญ.วรินยุพา งามเจริญวงศ์   ด.ญ.นัยน์ปพร กำหอม และด.ช.ธนกร ศิลาพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษา: นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์และอาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ

รหัสโครงงาน: ANIM020T

ผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการเตรียมการประกวด: รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ และ รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.30 – 23.30 น. (เวลาประเทศไทย)

โครงการนี้เป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดโครงงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และผ่านเข้ามาได้รางวัลจากการประกวดระดับชาติในงาน ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thai Young Scientist Festival (TYSF) 2020) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และได้ส่งเข้าประกวดในงาน Regeneron ISEF 2021 ในสาขา  Animal Science สาขาย่อย Ecology