รางวัล 2 เหรียญเงิน และ รางวัลนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ในกิจกรรม The 10th Online-ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science และ The 12th Online-Teacher Workshop for the Gifted in Science
หมวดหมู่ :
28 พฤษภาคม 2564

การนำเสนอผลงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน และ รางวัลนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ในกิจกรรม The 10th Online-ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science และ The 12th Online-Teacher Workshop for the Gifted in Science ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564 และ 15-17 มกราคม 2563 จัดโดย ASEAN+3 Center for the Gifted in Science สาธารณรัฐเกาหลี สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการกระตุ้นและพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเพื่อนจากนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 170 คน จาก 10 ประเทศในชาติสมาชิกอาเซียน+3 และมีประเทศสวีเดนเป็นประเทศรับเชิญ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ เวิร์คช็อป และทำภารกิจต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ (ACGS webpage, Google Classroom และ ZOOM)

รางวัลที่ได้รับดังนี้

1. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการศึกษาเบื้องต้นก่อนเข้าเรียน (Preliminary study-video Presentation Award)
2. รางวัลเหรียญเงิน ประเภท การนำเสนอผลงานหลักของค่าย (Presentation for Main Camp Award)
3. รางวัลนักเรียนผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding Student Award) คือ เด็กหญิงอาภรพัฒน์ ธารเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนที่เป็นตัวแทน ดังนี้
1. เด็กชายธนกร ศิลาพันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เด็กหญิงอาภรพัฒน์ ธารเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เด็กหญิงวรินยุพา งามเจริญวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. เด็กชายปิติวรรธน์ กิตติวิมลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศราวุฒิ ทองลี

โดยนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้พิจารณาโดยคัดเลือกจากผู้ที่รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ทางโรงเรียนฯขอขอบพระคุณสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ได้ให้การสนับสนุน ติดต่อประสานงานและให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้