เด็กสาธิตฯ ขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคอีสาน
หมวดหมู่ :
28 พฤษภาคม 2564

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดโครงงานนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น”
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โครงงานเรื่อง การพัฒนารถบังคับวิทยุสำหรับการตัดหญ้าและพ่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีนักเรียนจำนวน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 คน ดังนี้

(1) นางสาวกมลนันท์      วงศ์พรมบุตร             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

(2) นายคุณากร            ตั้งตระกูล                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

(3) นางสาวญาณภา       สิงห์คราม                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ไชยเดช   แก้วสง่า  และอาจารย์กุลธิดา  ทองนำ