เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับโลก Regeneron ISEF 2021 (VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR)
28 พฤษภาคม 2564

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับโลก Regeneron ISEF 2021 (VIRTUAL REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR) ในรูปแบบออนไลน์ (vitual) ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2564 จัดโดย Society for Science ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตัวแทนเยาวชนไทยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง Behavior study and development of artificial nest for nurturing assassin bugs (Sycanus indagator Stal.) beneficial in biological pest control หมายเลขโครงงาน AINM005T สาขา สัตวศาสตร์ (Animal Sciences) สาขาย่อย พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)

ผู้จัดทำโครงงานประกอบด้วย
     1. นางสาวนนทพร ศรีขา
     2. นางสาวณัฐธิดา เบญจปิยะพร
     3. นายภัทรภูมิ ทับทิม

อาจารย์ที่ปรึกษา
     อาจารย์กุลธิดา ทองนำ และอาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ

ผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการเตรียมการประกวด :
     ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าว

ขอขอบคุณทีมงานอาจารย์ทั้งกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะศึกษศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน อำนวยความสะดวกทุกอย่าง และคณาจารย์จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่คอยตรวจผลงานให้นักเรียน ประสานงาน และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับงานที่เข้าร่วมการประกวดอย่างเข้มข้น ในครั้งนี้ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยสนับสนุนจนทำให้โครงงานสำเร็จออกมาได้อย่างสมบูรณ์