รับการตรวจประเมินภายใน ประจำปี 2563
29 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ รศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง และอาจารย์พิชา ชัยจันดี ในการเข้าตรวจประเมินสภาพจริงการดำเนินงานของโรงเรียน และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ ซึ่งผลของการรับตรวจประเมินภายในในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น–จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน โดยคณะกรรมการฯ ได้ช่วยเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนฯ มีการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกท่าน ทางโรงเรียนฯ จะนำข้อแนะนำของคณะกรรมการฯ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป