รางวัล อันดับที่ 1-10 ของประเทศ การทดสอบความรู้ (Online) วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
26 มิถุนายน 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันการทดสอบความรู้ (Online) วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดการแข่งขันโดยบริษัทเสริมปัญญา

นักเรียนได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

1. นางสาววรรณกานต์ เทพแพงตา นักเรียนชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัล อันดับที่ 1-10 ของประเทศ ระดับชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์
2. นางสาววรรณกานต์ เทพแพงตา นักเรียนชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัล อันดับที่ 1-10 ของประเทศ ระดับชั้น ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์
3. นางสาวชญานิษฐ์ภัค เกียรติรัศมี นักเรียนชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัล อันดับที่ 1-10 ของประเทศ ระดับชั้น ม.ปลาย วิชา PAT2