ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (ITAR)
5 กรกฎาคม 2564