กิจกรรมสะท้อนผล กระบวนการ PLC การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
7 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที 5 กรกฎาคม 2564 ทีมพัฒนาบอร์ดเกม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ จัดกิจกรรมสะท้อนผล กระบวนการ PLC การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟังการสะท้อนผลการสร้างบอร์ดเกมของตนเอง ขั้นตอนการทำกล่องเกม matching ขั้นตอนในการ์ดตัดการ์ดเกมพร้อมเข้าซอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองตัดการ์ดเกมเพื่อนำไปใช้ในบอร์ดเกมของตนเอง และร่วมทดลองเล่นเกมจากผลงานต้นแบบ รวมทั้งยังแนะนำเว็บไซต์สำหรับการนำเกมไปใช้ในสื่ออการสอนแบบออนไลน์ จากการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการทำบอร์ดเกมเป็นเกมที่มากกว่าเกม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง