กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (ITAR)
7 กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (ITAR) โปรแกรมนี้สามารถนำไปสร้างข้อสอบในรูปแบบออนไลน์ และแสดงผลคะแนนได้ทันที ซึ่งทีมวิทยากรนำโดย อ.สำรวน ชินจันทึก และ อ.ประภาวดี สุวรรณไตรย์ ได้ดำเนินการศึกษา พัฒนาอย่างรอบด้าน และนำมาเผยแพร่ให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ อ.ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้พร้อมก้าวไปสู่อีกขั้นของเทคโนโลยีการศึกษา สามารถนำโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)