อบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์
13 กรกฎาคม 2564

วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ แพลตฟอร์ม google form เพื่อใช้ทดสอบ ผลการเรียน วัดผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid 2019) เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด