พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
24 สิงหาคม 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ไพทูล นารคร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
​โดย “กิจกรรมสานฝันสู่อุดมศึกษา” ได้ถูกจัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมด้านวิชาการ ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ รูปแบบ P1: Portfolio เพื่อเตรียมแฟ้มสะสมผลงานที่จะใช้ยื่นสมัครคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รูปแบบ P2 : Practice การศึกษาบทเรียนออนไลน์สำเร็จรูป เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระควบคู่ไปกับการติวเข้มจากวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละสาขาวิชาอย่างเข้มข้น และรูปแบบ P3: Prosperity ซึ่งเป็นการฝึกทำโจทย์ข้อสอบก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง โดยเป็นการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และประเมินทักษะหลักจากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
​นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินงานยังมีการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของตน เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดอีกด้วย

 

พิธีเปิดโครงการสานฝันสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการติว วิชา GAT ENGLISH ครูเลดี้เก๋เก๋