กิจกรรมสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำของคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
14 สิงหาคม 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. อาจารย์ไพทูล นารคร รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) และคณะผู้บริหาร ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำของคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์ ประธานงานกิจกรรมและงานที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมสัมมนาฯของโรงเรียนนั้น ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีการศึกษานี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom)
เนื่องด้วยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้มี คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ซึ่งเป็นแกนนำในการทำงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ โดยก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่จำเป็นต้องมีการสัมมนาเพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการทำงานที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานระหว่างคณะกรรมการนักเรียนร่วมกัน เพื่อให้ได้ งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน และอาจารย์จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์และกระบวนการวางแผน การดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน ในรอบประจำปีการศึกษา 2564 อย่างเป็นระบบโดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมนุมมีส่วนร่วม
2) เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ การกำหนดบทบาท หน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่มีตามที่สถานศึกษากำหนด การยอมรับที่จะอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
กิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาฯ
- คณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับ และบรรยาย “ภาวะความเป็นผู้นำ”
การบรรยายในหัวข้อ “การเรียนควบคู่กับกิจกรรม” โดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์
- เรียนรู้ผ่านภาพกิจกรรม โดย อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์ และทีมงาน
- กิจกรรมสันทนาการ โดย อาจารย์วรวุฒิ สันประภา และทีมงาน
- กิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดย อาจารย์กุลธิดา ทองนำ และทีมงาน
- กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ
(1) ฝ่ายสวัสดิการ โดย อาจารย์นิมิตตรา ปะการะโต
(2) ฝ่ายอาคารและสถานที่ โดย อาจารย์นุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต
(3) ฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัล โดย คุณธีระศักดิ์ บาลชน
(4) ฝ่ายพิธีกรและพิธีการ โดย อาจารย์ปนิตา ไร่สูงเนิน
(5) ฝ่ายบันทึกภาพ โดย อาจารย์เอกพล เขียวปาน
(6) ฝ่ายจราจร โดย อาจารย์จิระพงศ์ จันเสน
(7) ฝ่ายดูแลนักเรียน โดย อาจารย์วรวุฒิ สันประภา
(8 ) ฝ่ายประเมินผล โดย อาจารย์ธีรภัทร ศิริปรุ
(9) ฝ่ายกีฬาและสันทนการ โดย อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์
(10) ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โดย อาจารย์กุลธิดา ทองนำ
- การนำเสนอ “กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ”
- การนำเสนอ “กิจกรรม The Event”
- การทำแบบประเมิน POST-TEST / พิธีปิด