รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
26 สิงหาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าต้นแบบสู่การควบคุมแมลงศัตรูพืช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับพิจารณาและยกย่องเชิดชูเกียรติ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย: นางสาววรินยุพา งามเจริญวงศ์ นางสาวนัยน์ปพร กำหอม และ นายธนกร  ศิลาพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ และ อาจารย์ประเทืองสุข  มณีล้ำ

โดยผลงานของกลุ่มนักเรียนมีดังนี้
 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้รับโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16” ประจำปี พ.ศ. 2563 (Thai Young Scientist Festival (TYSF) 2020)  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 3. ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม The 10th Online-ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการกระตุ้นและพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเพื่อนจากนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 170 คน จาก 10 ประเทศในชาติสมาชิกอาเซียน+3 และมีประเทศสวีเดนเป็นประเทศรับเชิญ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ เวิร์คช็อป และทำภารกิจต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ (ACGS webpage, Google Classroom และ ZOOM) ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564 และ 15-17 มกราคม 2563 จัดโดย ASEAN+3 Center for the Gifted in Science สาธารณรัฐเกาหลี 

รางวัลที่ได้รับ :  
       1) รางวัลเหรียญเงิน Preliminary study-video presentation Award 
       2) รางวัลเหรียญเงิน Presentation for Main Camp Award

 4. ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2021 (Regeneron ISEF 2021) ในรูปแบบ Virtual ในวันที่ 3-6 และ 13-16 พฤษภาคม 2564 จัดโดย Society for Science ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รางวัลที่ได้รับ :  รางวัลอันดับที่ 4 (4th Place Award) สาขา สัตวศาสตร์ (Animal Sciences) สาขาย่อย นิเวศวิทยา (Ecology)