รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 กันยายน 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงพรนภัส คำบอลพิทักษ์ เด็กหญิงวรินทร แสงกุดเลาะ และเด็กหญิงวริศราภรณ์ พลับนิล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์สุรเชษฐ์ สันสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม