รมช.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร” ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 ตุลาคม 2564

 

        ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 14.30 น. ณ อาคาร 35 ปี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น (มอดินแดง) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญาชุณห์ ศึกษาธิการภาค 12 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   คณะผู้บริหารส่วนงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร” ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้นิทรรศการ “KKC Smart Education 2021: เพราะการศึกษาต้อง Move on” จังหวัดขอนแก่น

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่า “ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่องจนนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรยุคดิจิทัล”      ในนามคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับท่านและคณะด้วยความยินดียิ่ง”

         ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอโมเดลการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร” ต่อคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการบูรณาการ Coding เพื่อสร้างนวัตกรตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

         จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ได้กล่าวชื่นชมและมอบแนวนโยบายไว้ว่า “ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ Coding ประยุกต์ใช้ในการศึกษาทุกชั้นปี จนสามารถสร้างนวัตกรรมผลิตผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่า ขอให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจุดเริ่มต้นและแกนกลางในการเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป”

         การศึกษาของจังหวัดขอนแก่นจึงครบเครื่องด้วยการเป็น “Smart City” “Smart University” “Smart School” และ“Smart Education” โดยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน เป็นเมืองนวัตกรรมศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สามารถพัฒนาการศึกษาไทยและประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างแน่นอน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ Facebook

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.4249353738527679