รับการตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะทำการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
2 ธันวาคม 2564


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ประกอบด้วย ฝ่ายมัธยมศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา ฝ่ายการศึกษาพิเศษ และฝ่ายนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับ รศ.พญ.วริสรา ลุวีระ และคณะ จากหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบและดูแลด้านมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในสถานศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะทำการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ on-site และ Hybrid ทั้งความพร้อมของอาคารสถานที่ ระบบการจัดการเรียนการสอน มาตรการป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึงความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียน โดยอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ได้ผ่านการตรวจ ATK อีกทั้งได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อย จึงมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแบบ on-site ซึ่งนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนแบบ on-site จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะสามารถมาเรียนแบบ on-site ได้ ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning เพื่อให้การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่เรียนแบบ on-site และ online ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกัน