ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากรายการงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี พ.ศ.2564
7 ธันวาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านร้อยแก้ว รายการงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้จัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ ได้แก่ การประกวดอ่านร้อยแก้ว การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดเรียงความ และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และเพื่อส่งเสริมภาษาและวรรณคดีไทย
อาจารย์วรพงศ์ คุยบุตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าประกวด ดังนี้
1. นายพัทธดนย์ ดงเจริญ เข้าร่วมการประกวดอ่านร้อยแก้ว
2. นางสาวมนฤดี อ่อนละออ เข้าร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ
ผลการแข่งขันปรากฏว่าจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 80 โรงเรียนทั่วประเทศ
นายพัทธดนย์ ดงเจริญ ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดอ่านร้อยแก้ว พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 นักเรียนจะเข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตร ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม