นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565
9 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 โดยในการนี้นักเรียนจะเข้าเยี่ยมคารวะ รับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  มีรายชื่อดังนี้
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน ได้แก่
(1) นายปณิธาน อริยานันทพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 7 คน ได้แก่
(1) นางสาวณัฐธิดา  เบญจปิยะพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
(2) นางสาวนนทพร ศรีขา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
(3) เด็กหญิงอาภรพัฒน์  ธารเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
(4) เด็กหญิงศศิพิมล แสนบน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
(5) นายปิติวรรธน์ กิตติวิมลชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
(6) นางสาววรินยุพา งามเจริญวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
(7) เด็กชายธนกร ศิลาพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้