นางสาวรสิตา อนุการสกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับเงิน ในการทดสอบทักษะ ศักยภาพทางวิชาการเชิงวิพากษ์และเชิงการประยุกต์ รายวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์
16 ธันวาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสิตา อนุการสกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับเงิน ในการทดสอบทักษะ ศักยภาพทางวิชาการเชิงวิพากษ์และเชิงการประยุกต์ รายวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ รหัสวิชา MED-T-M02 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 / MEDDAT 2021