นายพัทธดนย์ ดงเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน "วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส" ประจำปี 2564
16 ธันวาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ นายพัทธดนย์ ดงเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโอกาสเข้ารับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านร้อยแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน "วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส" ประจำปี 2564
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในงาน "วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส"

ในโอกาสวันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ครบ 231 ปี และเพื่อประกาศพระเกียรติคุณพร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนและนิสิตผู้ชนะการประกวดและแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร