รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย
11 มกราคม 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 ผศ.วิชิต เผือกนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล พร้อมด้วยอาจารย์ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ สันประภา หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวน 4 คน แบ่งเป็นชั้นมัธยมตอนต้น 2 คน จำนวนทุนละ2,000 บาท ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 2 คน จำนวนทุนละ2,500 บาท โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ 1.เด็กชายทรงพล อุดจันทร์ ม.3/2 2.เด็กญิงรสนันท์ ดวงมั่น ม.3/4 3.นายอิทธิพันธ์ เคนจันทึก ม.6/4 และ 4.น.ส.นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ ม.6/3

ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทยที่ให้โอกาสกับนักเรียนของเราด้วยดีเสมอมา