รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2563
20 มกราคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565
 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ ควรแก่การยกย่องเชิดชู และนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบไป
ซึ่งบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
 
รางวัลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น ได้แก่
1. ผศ.สุมิตร ถิ่นปัญจา
2. อาจารย์มนู ยังพัธนา
3. อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชน์
4. อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์
5. อาจารย์เอกพล เขียวปาน
 
ด้านพัฒนานักเรียนดีเด่น ได้แก่
1. ผศ.วิชิต เผือกนอก
 
บริการวิชาการและวิชาชีพดีเด่นสายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่
1. อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์
 
รางวัลสำหรับบุคลากรด้านการวิจัย : นักพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น
ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับนานาชาติ ได้แก่
1. อาจารย์สำรวน ชินจันทึก
2. อาจารย์ประภาวดี สุวรรณไตรย์
 
รางวัลสำหรับบุคลากรด้านการวิจัย นักพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ได้แก่
1. อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า
 
รางวัลสำหรับบุคลากรด้านการวิจัย นักวิจัยดีเด่น ได้แก่
1. อาจารย์สำรวน ชินจันทึก