รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา สิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventor Award : I - New Gen Award 2021
7 กุมภาพันธ์ 2565

   

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565” และพิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I - New Gen Award 2021 ณ เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรของ วช. ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 งานวันนักประดิษฐ์ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และในวันนี้ วช. ยังจัดให้มีการมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I - New Gen Award 2021 อีกด้วย สำหรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I - New Gen Award 2021 แบ่งออกเป็น 3 ระดับการประกวด ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเกษตร กลุ่มที่ 2 อาหาร กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ และกลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว

โดยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I - New Gen Award 2021 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1 การเกษตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน รถตัดหญ้าและพ่นสารทางชีวภาพ โดยใช้กลไกการบังคับด้วยคลื่นวิทยุสำหรับการแก้ไขปัญหาการปลูกทุเรียนของเกษตรกร โดยได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและสร้างนวัตกรรมในอนาคต ได้แสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคตต่อไป

ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ประกอบด้วย

          1. นางสาวกมลนันท์  วงศ์พรมบุตร

          2. นายคุณากร  ตั้งตระกูล

          3. นางสาวญาณภา  สิงห์คราม

          4. นายวงศ์รวี  ศรีไชยโย

          5. นายปวริศ  กองเงินนอก

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

          1. อาจารย์ไชยเดช  แก้วสง่า

          2. อาจารย์กุลธิดา  ทองนำ

          3. อาจารย์อรงกรต  ปีกลม

          4. อาจารย์ศิริชัย  ตั้งตระกูล

 

ในการนี้คณะผู้ประดิษฐ์คิดค้น ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์ไพทูล  นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  คุณณัฐธีราพร  ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ทีมตัดต่อคลิปนำเสนอผลงานทุกท่าน