แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
17 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญเข้าร่วม งานแนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง ED-TEAL คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom