กำหนดการรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
19 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการรับเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สามารถติดต่อขอรับเงินสนับสนุนได้ด้วยตนเอง ตามตารางวันเวลาที่แจ้งมานี้


โดยจะต้องเตรียมหลักฐานการขอรับเงิน ดังนี้
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. สำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนักเรียนมารับเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด และ สำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ปกครองมารับแทน)