นักเรียนที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564
13 มีนาคม 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น ดาราศาสตร์ ม.ปลาย สาขาชีววิทยา สาขาเคมี และสาขาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 19 - 30 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 (รูปแบบออนไลน์) ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) สาขาเคมี

นางสาวรสิตา               อนุการสกุล                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววิลาสินี               กิตติศักดิ์ตระกูล           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2) สาขาชีววิทยา

นางสาวชิดชนก              ไชยรบ                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3) สาขาฟิสิกส์

นางสาวพรลภัส              พรศรีเมตต์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววรันธร               หินเธาว์                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายอธิบดี                    อินทะนาลัม                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4) สาขาคณิตศาสตร์

นางสาววรรณกานต์         เทพแพงตา                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววรันธร               หินเธาว์                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววิลาสินี               กิตติศักดิ์ตระกูล           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายปิยังกูร                   ราชโยธา                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายพีรดนย์                  สุริยะฉัตร                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายอชิระ                     ร่มพฤกษ์                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

5) สาขาคอมพิวเตอร์

นายปิยังกูร                  ราชโยธา                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววรรณกานต์        เทพแพงตา                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายพีรดนย์                  สุริยะฉัตร                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    สำรอง

นายปิติวรรธน์               กิตติวิมลชัย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวธีรัตม์               บุญทา                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

6) สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 

นางสาวพิทยาภรณ์         ทองคู่                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวรสิตา                อนุการสกุล                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายเขม                      นนทภา                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายรชต                     โอษะคลัง                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายอรรถพล               แซ่อัง                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4