นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และอวกาศ ค่ายที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
17 มีนาคม 2565

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และอวกาศ  ค่ายที่ 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2564

**************************************

นางสาว วชิรญาณ์  พุทธามาตย์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
นาย นบนที    ไตรวรวงศ์                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
นางสาว มุจลินท์  โรจน์วัฒนบูลย์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
นางสาว ชิดชนก  ไชยรบ                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
นางสาว ศิริกัลยา  อุ่นเรือน                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
นางสาว สุธาสินี  สายสี                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
นางสาว ชลิดา ทับทิมไสย์                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4