ประกาศผลสอบนักเรียน ระดับชั้น ม.1 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ (JEMSP) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2565
28 มีนาคม 2565

ประกาศผลสอบนักเรียน ระดับชั้น ม.1 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ (JEMSP) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ประจำปีการศึกษา 2565

1. นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในแผนการเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Junior High School on English Mathematics Science Program (JEMS Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในแผนการเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Junior High School on English Mathematics Science Program (JEMS Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

2. การชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษาชำระโดยการสแกน QR-Code ผ่าน Internet Banking หรือ แอพพลิเคชันของธนาคาร สามารถชำระได้ทุกธนาคาร (โปรดเก็บเอกสารหลักฐานการชำระไว้จนกว่าการมอบตัวนักเรียนเสร็จสิ้น) และสามารถรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ในวันมอบตัวนักเรียน หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

3. กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หากไม่มามอบตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในแผนการเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Junior High School on English Mathematics Science Program (JEMS Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วไม่สามารถขอรับคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น