ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 มีนาคม 2565

การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้

  1. ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวนักเรียน (นำส่งวันมอบตัว 2 ชุด) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  2. ดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน ที่เว็บไซต์ https://student.satit.kku.ac.th

การเข้าสู่ระบบ

2.1 รหัสนักเรียน (รหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565) คลิกเพื่อดูข้อมูลรหัสนักเรียนใหม่

2.2 เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

2.3 วันเดือนปีเกิด  เช่น เกิดวันที่ 1 เดือนมีนาคม ปี 2565 ให้กรอกข้อมูลดังนี้  01//03//2565

การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูล” จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

- ข้อมูลประวัตินักเรียน

- ข้อมูลบิดา

- ข้อมูลมารดา

- ข้อมูลผู้ปกครอง

ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการบันทึกข้อมูล ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลหากไม่กรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญญลักษณ์ ( * ) เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย เลือกเมนู “พิมพ์ข้อมูล” (พิมพ์เอกสาร จำนวน 3 ชุด นำส่งเอกสารในวันมอบตัว)

         3. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR-Code โดยดำเนินการดังนี้
                    3.1 เข้าสู่เว็บไซต์การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  >> คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

                    3.2 เลือกชำระภาคต้นปีการศึกษา 2565

                    3.3 กรอกข้อมูลรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่เพื่อเรียกแสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระ จากนั้นคลิกที่ปุ่มแสดงข้อมูล

                    3.4 คลิกที่รหัสประจำตัวหรือชื่อ - สกุลของนักเรียนเพื่อแสดงข้อมูล QR-Code ในการชำระ
 

         * หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่หมายเลข 043-202702 หรือ inbox facebook : รวิสุต  จุนทะวี