ขั้นตอนและรายละเอียดการมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
29 มีนาคม 2565

ขั้นตอนและรายละเอียดการมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565