แบบแจ้งความประสงค์การซื้อ-รับ หนังสือและเอกสารฯ กรณีที่ผู้ปกครองมีบุตรที่เรียนคนละระดับชั้น เพื่อแจ้งการรับหนังสือกรณีพิเศษ
23 พฤษภาคม 2565

แบบแจ้งความประสงค์การซื้อ-รับ หนังสือและเอกสารฯ กรณีที่ผู้ปกครองมีบุตรที่เรียนคนละระดับชั้น เพื่อแจ้งการรับหนังสือกรณีพิเศษ โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 16.00 เพื่อทางโรงเรียนจะได้จัดทำข้อมูลในการอำนวยความสะดวกในวันรับหนังสือต่อไป

ลิ้งก์กรอกข้อมูล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZe0-aYhTXWibi26YYNo9HHZAjMst_BNREF5oEalxm4fL0Gw/viewform?usp=sf_link


 

กำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ปีการศึกษา 2565

เพื่อเป็นการลดความแออัดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนขอแจ้ง วันและเวลาในการจำหน่ายหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

                                - เวลา 8.00 น. – 10.00 น. (นักเรียนชั้น ม. 1 ชำระค่าหนังสือ)

                                - เวลา 10.00 น. – 12.00 น. (นักเรียนชั้น ม. 2 ชำระค่าหนังสือ และค่าส่วนต่าง)

                                - เวลา 13.00 น. – 15.00 น. (นักเรียนชั้น ม. 3 ชำระค่าหนังสือ และค่าส่วนต่าง)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

                                - เวลา 8.00 น. – 10.00 น. (นักเรียนชั้น ม. 4 ชำระค่าหนังสือ)

                                - เวลา 10.00 น. – 12.00 น. (นักเรียนชั้น ม. 5 ชำระค่าหนังสือ และค่าส่วนต่าง)

                                - เวลา 13.00 น. – 15.00 น. (นักเรียนชั้น ม. 6 ชำระค่าหนังสือ และค่าส่วนต่าง)

หมายเหตุ : ผู้มารับหนังสือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน และเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร (social distancing) ในการเข้าคิวรอรับหนังสือราคาหนังสือ สมุด เอกสารการสอน และค่าส่วนต่าง

ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5