รับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
27 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อติดตามการดำเนินการของโครงการ วมว.- มข. โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะต่าง ๆ และผู้บริหารโครงการ วมว. ร่วมให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนินการ นำชมหอพัก และชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ ทั้งสองแห่ง ทางโรงเรียนฯ ขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาให้ข้อคิด คำแนะนำต่าง ๆ แก่โครงการฯ