นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022
8 สิงหาคม 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบอร์ดเกม เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022 เพื่อขยายองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วม 3 เรื่อง ดังนี้

นวัตกรรมหุ่นยนต์แก้ไขปัญหาการปลูกทุเรียน ระบบอัตโนมัติ นักเรียนผู้พัฒนานวัตกรรม ได้แก่ นายคุณากร ตั้งตระกูล โดยมีอาจารย์ไชยเดช แก้วสว่า อาจารย์อรงกรต ปีกลม และอาจารย์ศิริชัย ตั้งตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นวัตกรรมเครื่องปลูกพืชอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ นักเรียนผู้พัฒนานวัตกรรม ได้แก่ นายคุณากร ตั้งตระกูล นายจักรพงศ์ สียา นายปวริศร์ แพงมา โดยมี อาจารย์จุฬารัตน์ สียา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ บอร์ดเกมเมืองรักษ์โลก (ECO LAND) นักเรียนผู้พัฒนานวัตกรรม ได้แก่ นางสาวณิชชาวีณ์ จิรวัชรีพงศ์ นางสาวกัญจนพร หาญเชิงชัย และนางสาวสุจิรา เพิ่มสนาม โดยมี อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา