รางวัลชนะเลิศการประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค
22 สิงหาคม 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1.เด็กหญิงมนัสวี       ปักเคธาติ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

​2.เด็กหญิงนิจจารีย์    จิรัคคกุล          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

3.เด็กหญิงกันยพัชร์    พรศรีเมตต์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม : นายสุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์