รางวัล "เชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำปี 2564
15 กันยายน 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำปี 2564 ซึ่งจะเข้าร่วมรับรางวัล ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้แก่
#รางวัลบุคลากรสายวิชาการ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
- อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- อาจารย์จิระพงค์ จันเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
- อาจารย์ปนิตา ไร่สูงเนิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
#รางวัลบุคลากรด้านงานวิจัย นักพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น
อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
#รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
- นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์ ด้านการจัดการที่เป็นเลิศ
- นายปรัชญา อยู่เปี่ยม ด้านการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
- นายธีรศักดิ์ บาลชน ด้านการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ