การชำระค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
26 กันยายน 2565

การชำระค่าบำรุงการศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

ชำระผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR-Code โดยให้ดำเนินการดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  >> คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2. เลือกชำระ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
  3. คลิกที่รหัสประจำตัวหรือชื่อ - สกุลของนักเรียนเพื่อแสดงข้อมูล QR-Code ในการชำระ
  4. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565
  5. เมื่อชำระเรียบร้อย ให้ตรวจสอบตรงช่องสถานะ จะเปลี่ยนจาก รอรับเงิน เป็น รับเงินแล้ว

* หมายเหตุ  1. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่หมายเลข 043-202702 หรือ inbox facebook : รวิสุต  จุนทะวี
               2. หากผู้ปกครองที่ทำการชำระค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการที่จะใช้ใบเสร็จรับเงินสามารถติดต่อที่การเงินของโรงเรียนได้หลังจากสถานะขึ้นว่ารับเงินแล้ว