ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (SMD Open House 2022) ในหัวข้อ “โรงเรียนชั้นนำ นวัตกรรมสร้างสรรค์”
25 มกราคม 2566

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (SMD Open House 2022) ในหัวข้อ “โรงเรียนชั้นนำ นวัตกรรมสร้างสรรค์” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์ไพทูล  นารคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากฝ่ายต่าง ๆ ประธานชมรมผู้ปกครองและครู ประธานชมรมศิษย์เก่า และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนจากสถานศึกษาภายนอกเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  1) เพื่อนำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และชิ้นงานของนักเรียน  2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การจัดนิทรรศการวิชาการและการแข่งขัน  และ 3) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บรรยากาศด้านวิชาการร่วมกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ซึ่งบรรยากาศภายในงานประกอบไปด้วย บูธจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ผลงานนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ในหัวข้อต่าง ๆ สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนจากสถานศึกษาภายนอก ดังนี้

  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอากาศยานไร้คนขับและแข่งขันทักษะการบินทรงตัว
  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยวิธีการกดพิมพ์
  • การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
  • เทคนิคการทำโครงงานวิทย์ สู่เวทีการประกวดระดับนานาชาติ (Techniques for Making Science Projects at the International Competition Stage)
  • เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  • กิจกรรม Open Class กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Implementing Explicit Teaching in an English classroom for Grade 7 students)

ดาวน์โหลด รูปภาพกิจกรรม SMD Open House 2022 ได้ตามลิ้งนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1tTHpyalz6JCwuf0A1aSgkjVDubcuLlVX?usp=sharing

ดาวน์โหลด รูปภาพจากชมรมถ่ายภาพ (เครดิตโดย ชมรมถ่ายภาพ ธัญสิริ ทองคำปัน)

https://drive.google.com/drive/folders/1YzFRwwruRdIkAIce_RT_bhJyE2womiDz?usp=share_link

ดาวน์โหลด รูปภาพเพิ่มเติม  https://shorturl.asia/tIEpb