กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมข้ามภาษา (วันตรุษจีน) ประจำปีการศึกษา 2565
30 มกราคม 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมข้ามภาษา (วันตรุษจีน) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงละครประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน การแสดงโชว์ชุดรำพัดประยุกต์ การมอบส้มและขนมมงคล จับสลากมอบอั่งเปาให้กับอาจารย์และนักเรียน การมอบของรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีน ได้แก่ การแข่งขันคัดลายมืออักษรจีน (汉字书写比赛) การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน (中文作文比赛) การแข่งขันร้องเพลงจีน (中文歌曲比赛) การการแข่งขันวาดภาพ (绘画比赛) การแข่งขันตอบปัญหา (中国回答比赛)
  โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ทักษะพื้นฐานการอ่าน การเขียน และการสื่อสารทางด้านภาษาจีน ส่งเสริมผู้เรียนให้ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีการอบรม เชิงปฏิบัติการและกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน
>>ภาพกิจกรรม<<
https://drive.google.com/drive/folders/1FAMNA4JayQzokTVCvM6o-k_I7Hhb35-I?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-Oq8YPJa45EjJ23GUsHH9jOAxWE0efl1