การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
19 มีนาคม 2566

การยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การดำเนินการ โดยปฏิบัติดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวนักเรียน (นำส่งวันมอบตัว 2 ชุด) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

2. ดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน ที่เว็บไซต์ https://smd-grade.kaensom.com/login/

การเข้าสู่ระบบ

2.1 ข้อมูล Login ใช้รหัสนักเรียน (รหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566) คลิกเพื่อดูข้อมูลรหัสนักเรียนใหม่

2.2 ข้อมุล Password ใช้เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)

การกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้เลือกเมนู “ข้อมูลนักเรียน” จะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

นำเข้าข้อมูลนักเรียน ให้กรอกข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองให้ครบถ้วน หากไม่ครบระบบจะแจ้งให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่ม เมื่อรกอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

พิมพ์ประวัติ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วกดที่ปุ่ม"ดาวน์โหลดประวัติ" เปิดเอกสารด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader แล้ว พิมพ์เอกสาร 3 ชุดเพื่อนำส่งในวันมอบตัว

 

3.  การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR-Code โดยดำเนินการดังนี้

                    3.1 เข้าสู่เว็บไซต์การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  >> คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

                    3.2 เลือกชำระภาคต้นปีการศึกษา 2566

                    3.3 กรอกข้อมูลรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่เพื่อเรียกแสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระ จากนั้นคลิกที่ปุ่มแสดงข้อมูล

                    3.4 คลิกที่รหัสประจำตัวหรือชื่อ - สกุลของนักเรียนเพื่อแสดงข้อมูล QR-Code ในการชำระ
 

         * หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่หมายเลข 043-202702 หรือ inbox facebook : รวิสุต  จุนทะวี