กิจกรรมค่าย SEMS _ SCiUS ปีการศึกษา 2565
29 เมษายน 2566

วันที่ 24-27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โดยอาจารย์ ดร.ประเทืองสุข มณีล้ำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานค่ายและคณาจารย์จากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 12 ท่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนโครงการ SEMS และ SCiUS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 65 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย

โดยกิจกรรมค่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีนักเรียนเป้าหมายและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพที่ตนเองสนใจ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ผ่านการทำกิจกรรมค่ายอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ การนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมสถานที่และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสถาบันชั้นนำในประเทศ ได้แก่ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รร.กำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง นอกจากนี้นักเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยกองเรือยุทธการ สัตหีบ และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรในหลากหลายอาชีพในกิจกรรม STEM Career กับเทรนด์อาชีพที่เป็นความต้องการของโลกอนาคต เพื่อเปิดมุมมองต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนในอนาคตและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคต และเข้านมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความเป็นสิริมงคลของนักเรียนและคณาจารย์ ซึ่งจากผลการดำเนินกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพและเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพและการอยู่ในสังคมจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

    

     

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMD.KKU&set=a.566795238927853