กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพ ม.1 (21st Century skills)
11 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (21stCentury skills) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรูแสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง สามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองรอบด้าน

     

     

     

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set?vanity=SMD.KKU&set=a.567200778887299